PRIVACY BELEID

De informatie die hierna volgt heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij uw akkoord in het kader van het aanmaken van een profiel op de site van Samsamveiling of bij overgaan tot een aankoop op deze website, treden de bepalingen van de hiernavolgende privacyvoorwaarden in werking. U kan te allen tijde vragen dat het verdere gebruik van uw gegevens (waarvoor wij uw toestemming nodig hebben) voor voorafbepaalde doeleinden gestopt wordt door uw toestemming in te trekken. Ook kan u incorrecte of onvolledige gegevens laten corrigeren of aanvullen. U kan uw toestemming intrekken of de gegevens laten corrigeren of aanvullen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke:

Brems Trading BVBA

Diestsesteenweg 114

3540 Herk-De-Stad

Bereikbaarheid:

Ma t/m vrij: 9:00 t/m 18:00 uur

Zaterdag: 10:00 t/m 16:00 uur

Zondag: 10:00 t/m 16:00 uur

E-mailadres: info@samsamveiling.com

Gelieve deze privacy policy, dat uitleg verschaft over de manier waarop wij uw gegevens gebruiken en beschermen aandachtig te lezen.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

1. Gegevens die we van u verzamelen

         1.1 Uw contact- en accountgegevens

We bewaren de contactgegevens die u ons bezorgt (vb. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, land, voorkeurstaal, leeftijd) van u . Dit gebeurt als u een account bij SamSam veiling aanmaakt, overgaat tot aankoop of contact opneemt met SamSam veiling via de website, via e-mail, via sociale media of telefonisch.

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Daarnaast is de verwerking Daarnaast is de verwerking ook noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Voor de vewerking van de uw persoonlijke gegevens in deze gevallen, dient SamSam veiling uw toestemming niet te verkrijgen.

 1. 1.2 Uw betalingen- en facturatiegegevens

We bewaren de betalings- en facturatiegegevens die u ons bezorgt als u overgaat tot aankoop.

 1. 1.3 Informatie over uw gebruik van de website (doormiddel van cookies)

Wij kunnen informatie bewaren over uw browser en IP-adres. Dit is een uniek identificatienummer gekoppeld aan elke computer die is aangesloten op een netwerk, waarmee deze zichtbaar is voor alle andere computers op het internet.

Als u onze websites gebruikt, dan kunnen wij informatie bewaren over uw browser en IP-adres Hierdoor kunnen we zien van welke site u komt, waar u onze site al dan niet voor heeft gebruikt, of naar welke site u gaat als u de onze verlaat. We vergaren deze informatie door middel van cookies. Voor verder informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.(link aan cookiebeleid)

 1. 1.4 Informatie inzake uw voorkeur aankopen

Uw voorkeuren die u opgeeft bij het aanmaken van een account worden door ons bijgehouden. We houden ook bij aan welke veilingen u eerder al deelgenomen heeft op onze website.

 1. 1.5 Andere informatie over uw interactie met ons

Als u bijvoorbeeld contact met ons heeft via, e-mail, telefoon of sociale media.

2. Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken

         2.1 Om onze diensten aan te kunnen bieden

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld om de bestellingen van uw aankoop te bevestigen en geven deze gegevens door aan een externe partij “PayNL” die instaat voor het correcte verloop van het betalingsproces. Daarnaast zullen uw gegevens ingeval van wanbetaling ook overgedragen worden aan een ingehuurd incassobureau.

 1. 2.2 Uitvoering van een overeenkomst en voldoening van wettelijke verplichtingen

Uw persoonlijke gegevens zullen ook verwerkt worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens ook verwerkt worden indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Voor de vewerking van de uw persoonlijke gegevens in deze gevallen, dient SamSam veiling volgens de wet uw toestemming niet te verkrijgen.

 1. 2.3 Om u berichtgeving te bezorgen.

Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld e-mails sturen over uw account of een aankoop, of we kunnen u vragen of u een beoordeling wilt schrijven over een goed dat u via onze website heeft gekocht. We kunnen ook contact met u opnemen over dit privacybeleid of over eender welke andere gedragslijnen of voorwaarden.

 1. 2.4 Marketingdoeleinden van SamSam veiling naar u toe

Uw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor doelgerichte reclame van ons naar u toe m.b.t. aankomende veiling. Bij het aanmaken worden uw contactgegevens gevraagd en wordt naar uw voorkeuren gepeild. De informatie die u ons verstrekt zal door ons worden bewaard en aangewend worden om u op de hoogte te brengen van veilingen die er in de toekomst aankomen en die aansluiten bij de uw voorkeuren.`

3. Mededeling van uw gegevens aan derden

 1. 3.1 Marketing- en reclamebedrijven

Indien u uw toestemming heeft gegeven, mogen wij aan zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder marketing en reclame bedrijven, onze geaffilieerde ondernemingen en medewerkers, toelaten om contact met u te nemen om u in te lichten over diensten waarvoor u interesse zou kunnen hebben. Deze derden mogen telefonisch, per SMS en e-mail contact met u opnemen. Indien u in de toekomst niet meer wenst te worden gecontacteerd door deze ondernemingen, gelieve ons hierover in te lichten door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens en/of door uw profiel dienovereenkomstig aan te passen.

 1. 3.2 Om te voldoen aan wetgeving of om SamSam veiling en derden te beschermen

Om wettelijke verplichtingen na te komen, kunnen we ook informatie delen die opgevraagd werd door een overheidsinstelling of een ander bevoegde instelling of organisatie, om onze rechten te beschermen of af te dwingen of de rechten een derde, of om fraude en andere misdrijven op te sporen en te voorkomen.

 1. 3.3 Een opvolger van de gehele of gedeeltelijke onderneming

Indien onze onderneming een gemeenschappelijke onderneming opricht met, koopt of wordt verkocht aan of fuseert met een andere economische entiteit, mogen uw gegevens worden meegedeeld of doorgegeven aan de doelonderneming, aan onze nieuwe handelspartners of aan de eigenaars of hun adviseurs.

4. Uw keuze over hoe wij uw gegevens gebruiken

Als u een account aanmaakt of tickets koopt, dan kan SamSam Veiling uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken voor specifieke doeleinden. Al u uw toestemming voor dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens wilt herroepen, gelieve ons uw keuze dan mee te delen aan de hand van de methodes die hier beschreven staan. U kunt zich terugtrekken op de volgende manier, naast de brief:

Door een e-mail te sturen naar info@samsamveiling.com met daarin geschreven dat wij geen gebruik mogen maken van uw gegevens.

U kunt kiezen om geen marketingberichten meer te ontvangen

Indien u niet langer reclamemails wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar e-mailadres of volg de instructies in een van de reclamemails die u heeft ontvangen. Zelfs als u kiest om niet langer marketingberichten te ontvangen, dan kunnen we u uiteraard nog steeds contact met u opnemen in het kader van transacties tussen u en The Distillery, bv. om een bevestigingsmail te sturen na een bestelling of om contact met u op te nemen indien er vragen zijn omtrent de bestelling.

U kunt kiezen om onze nieuwsbrieven niet langer te ontvangen

Indien u niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@samsamveiling.com of volg de instructies in een van de nieuwsbrieven die u heeft ontvangen.

5. Veiligheid en bewaring van uw gegevens

         5.1 Eerlijkheid en rechtmatigheid van de verwerking

SamSam veiling verbindt zich om te allen tijde de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen. The Distillery verbindt zich om alle redelijke maatregelen nemen om onnauwkeurige of onvolledige gegevens te verbeteren of te wissen.

 1. 5.2 Vertrouwelijkheid van de gegevens

SamSam veiling verbindt zich er toe om ervoor te zorgen dat voor de personen die onder zijn gezag handelen, de toegang tot de gegevens en de verwerkingsmogelijkheden, beperkt blijven tot hetgeen die personen nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

 1. 5.3 Veiligheid van de gegevens
  1.  U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van het paswoord dat u heeft gekozen om gebruik te kunnen maken van onze veilingen. Wij raden u aan om uw paswoord aan niemand mee te delen.
  2.  Het doorgeven van gegevens via het internet is echter niet helemaal beveiligd. Zelfs indien SamSam veiling alle nodige maatregelen treft om de door u doorgegeven gegevens te beschermen, dan nog kunnen wij de veiligheid daarvan niet waarborgen. Iedere verstrekking gebeurt dan ook op eigen risico van de gebruiker. Eens we uw gegeven hebben gekregen, gebruiken we wel alle redelijke veiligheidsmaatregelen om elke toegang zonder toestemming te proberen voorkomen.
  3. SamSam veiling verbindt zich er toe om ervoor te zorgen dat deze gegevens beschermd zijn tegen lekken zowel van binnenuit en van buitenaf. SamSam veiling zal alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om de integriteit van de gegevens en vertrouwelijkheid te waarborgen tegen het onrechtmatig gebruik, accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.
 2. 5.4 Minimisatie van de gegevens

SamSam veiling verbindt zich er toe om niet meer gegevens te verzamelen dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven in “2. Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken” in van deze voorwaarden. De gegevens die verzameld worden moeten toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn.

 1. 5.5 Bewaartermijn

SamSam veiling verbindt zich er toe om deze gegevens maar zolang te bewaren als nodig is bovenvermelde doeleinde te bekomen. Deze gegevens zullen automatisch worden verwijderd bij ofwel het verwijderen van het account, ofwel indien het niet langer noodzakelijk is om de vooropgestelde doeleinden uit “2. Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken” te bereiken.

6. Recht op toegang, verbetering en verzet

           6.1 Recht op toegang van uw verwerkte gegevens

De betrokkene die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om vanwege SamSam veiling de hiernavolgende gegevens te verkrijgen.

  • inzage van de gegevens zelf. U heeft het recht de verstrekking in begrijpelijke vorm van de gegevens zelf die worden verwerkt, alsmede alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens te vragen.
  • Kennis van het al dan niet bestaan van verwerkingen. U heeft het recht om kennis te hebben van het al dan niet bestaan van verwerkingen van de uw betreffende gegevens alsmede minstens informatie over de doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
  • Uitleg omtrent het recht van verzet en het recht op toegang en verbetering van de gegevens omschreven in deze voorwaarden. U heeft het recht om te allen tijde uitleg te vragen omtrent de modaliteiten van de u door deze voorwaarden toegekende rechten inzake verzet en inzake toegang tot en verbetering van de persoonsgegevens. Voor het verkrijgen van deze informatie dient u een verzoek in bij SamSam veiling via info@samsamveiling.com of stuurt u een gedagtekend en ondertekend verzoek in bij Diestsesteenweg 114, 3540 Herk-De-Stad.

            6.2 Recht gegevensoverdracht

Uw heeft op basis van algemene verordeing gegevensbescherming recht op een overdracht van de gegevens indien u dit wenst. Indien u wenst over te gaan tot gegevens overdracht gelieve dan SamSam veiling te contacteren via info@samsamveiling.com of 0032467021599.

 1. 6.3 Aanvraag wissing gegevens

Indien u wenst dat wij uw persoonsgegevens wissen dient u met SamSam veiling contact op te nemen via info@samsamveiling.com of 0032467021599.

 1. 6.4 Intrekking toestemming gegevens verwerking

Indien u uw toestemming die u ons gegevens heeft om uw gegevens te verwerken, zoals vereist  die vereist is volgens artikel 6, lid 1 punt a) algemene verordening gegevensbescherming, kan u SamSam veiling hiertoe contacteren via info@samsamveiling.com of Diestsesteenweg 114, 3540 Herk-De-Stad.

De intrekking van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan

 1. 6.5 Recht op verbetering

U heeft het rechten op inzage van uw verwerkte gegevens en op de mogelijkheid tot het verbeteren van deze gegevens.

Om dit recht uit te oefenen stuurt u een mail naar info@samsamveiling.com of stuurt u een gedagtekend en ondertekend verzoek in bij SamSam veiling op Diestsesteenweg 114, 3540 Herk-De-Stad. Binnen redelijk termijn na indiening van het verzoek worden alle gegevens kosteloos verbeterd met betrekking tot de gegevens van de verzoeker. U wordt hiervan ook op de hoogte gebracht op een passende wijze.

          6.6 Recht op verzet

U heeft het recht om SamSam veiling te allen tijde te contacteren en kosteloos u te verzetten tegen de verwerkingen in kader van “2. Doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken”. Om dit recht uit te oefenen stuurt u een mail naar Email of stuurt u een gedagtekend en ondertekend verzoek in bij SamSam veiling op Adres. Binnen redelijk termijn na de  indiening van het verzoek worden alle verwerkingen stopgezet met betrekking tot de gegevens van de verzoeker. U wordt hiervan ook op de hoogte gebracht op een passende wijze.

7. Klacht bevoegd autoriteit

Indien u vaststelt dat SamSam veiling een inbreuk pleegt op de algemene verordening gegevebsbescherming, heeft u steeds de mogelijkheid om een klacht hieromtrent neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit.

8. Wijziging van onze privacy policy

Af en toe wijzigen we onze privacy policy. Als er wijzigingen aan deze policy zijn, dan zullen we u, zoals de wet vereist, daarvan op de hoogte brengen. We zullen ook een geüpdatete versie op onze website plaatsen. Deze versie zal een andere datum en ander versienummer hebben dan deze hieronder. Gelieve regelmatig op onze site te controleren of er updates zijn.